Aktualności

Zdjęcie węgla.

Szanowni Mieszkańcy,

W piątek, 22 lipca br., Sejm przyjął projekt Ustawy o dodatku węglowym. Dodatek w wysokości 3 tys. zł, przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego). Powyższe informacje muszą być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obecnie trwa proces legislacyjny projektu ustawy, niezwłocznie po jej wejściu w życie będziemy Państwa informować, za pośrednictwem strony internetowej, o szczegółach związanych z realizacją świadczenia.

Grafika z Herbem Gminy Ornontowice i napisem RADA SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE - NABÓR KANDYDATÓW

Na podstawie § 5 Statutu Rady Seniorów w Gminie Ornontowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/367/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu (Dz.U. Woj. Śl. 2022, poz. 3813) ogłasza się nabór kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice.

1. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 4 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

2. Do Rady mogą kandydować wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice o naborze kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów
i rencistów.

Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia br. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłatę tzw. „czternastej emerytury”. 

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września br. 

Czytaj więcej “„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS”
Grafika z napisem: informacja.

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Czytaj więcej “Efektywność energetyczna budynków”
Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion osób. Pod koniec czerwca w województwie śląskim było ich ponad 86 tysięcy. Obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę w naszym kraju, ale sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy. W całym kraju działalność gospodarczą założyło ponad 25,5 tys. cudzoziemców, a w Śląskim ponad 1,5 tys. osób z zagranicznym paszportem.

Czytaj więcej “Cały czas rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych”

Do góry