Aktualności

W dniu 20.09.2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 21.09.2022 r. Informujemy, iż wnioski będzie można składać od 26.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 :

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach pracy:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka

ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony i podpisany profilem zaufanym formularz wniosku)

  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9
Czytaj więcej “Wniosek na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)”

W dniu 20 września 2022 r. została znowelizowana ustawa o dodatku węglowym. Najważniejsze zmiany to:

  1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Czytaj więcej “Zmiana w dodatku węglowym”

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadza dodatki dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
  1. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym !),
  1. kocioł olejowy
Czytaj więcej “Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel”
Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na okres 3 miesięcy tj. od września do listopada 2022 r. (bilet: Sieć 90), który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM. Koszt zakupu biletu ulgowego przez Gminę wynosi: 199,50 zł dla jednego ucznia. Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. W miesiącu grudniu br. bilet nie zostanie zakupiony na kartę ŚKUP ze względu na małą liczbę dni szkolnych, w związku z czym rodzice będą musieli dokonać zakupu biletu na własny koszt.

Czytaj więcej “Bilet na kartę ŚKUP – od września do listopada 2022 roku”
Grafika promocyjna z napisem: informacja.

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać podmioty wrażliwe:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej “Dodatek dla podmiotów wrażliwych”
dziecko na plaży

Bon turystyczny dłużej

Do 31 marca 2023 r. można płacić bonem turystycznym. Po zmianie przepisów, termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne został wydłużony o pół roku.

Do góry