Aktualności

Grafika z napisem "WAŻNE".

Od najbliższej soboty, 8 sierpnia w powiatach z największym wzrostem zakażeń COVID-19 wrócą niektóre obostrzenia. – Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim – poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Większe obostrzenie będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem „czerwonym„: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek. Pełna lista obostrzeń dla stref czerwonych i żółtych dostępna poniżej.

Jednym z powiatów, które znalazły się w grupie „czerwonej”, jest powiat rybnicki.

Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami.
Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami.
Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 4 sierpnia br. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), budowa linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice, Henryk Nieużyła – Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice, włodarze gmin sąsiadujących m.in: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Czerwionki-Leszczyn oraz Katowic, Rybnika i Świerklan.

Dzień wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju.

Z ramienia Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkanie prowadził oraz przedstawił ogólny zarys prac Dariusz Mańkowski – Kierownik Projektu (dotyczący części kolejowej). Następnie wypowiedzieli się również projektanci części kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W prezentacji zostały przedstawione m.in.:

– inwestycje kolejowe na lata 2020 – 2034,

– 30 zadań inwestycyjnych,

– 1789km – długość linii kolejowych, które mają zostać wybudowane w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Etapy przygotowania i realizacji inwestycji obejmują:

– regionalne konsultacje strategiczne,

– otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych,

– spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego,

– strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,

– lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Ciekawą prezentację oraz uwagi do projektu przedstawił Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania udostępnimy po ich otrzymaniu z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W imieniu włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego stanowczy sprzeciw wyraził Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa. Poinformował również, że kwestia przebiegu wariantów linii kolejowej została omówiona na posiedzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na zakończenie otrzymaliśmy informację, iż w ciągu najbliższych 2-3 tygodni przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego skontaktują się z każdą gminą w celu ustalenia terminów spotkań w ramach poszczególnych gmin.

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami wszystkie nadesłane do Urzędu Gminy pytania, dotyczące obaw i zaniepokojenia mieszkańców, związanych z inwestycjami Centralnego Portu Komunikacyjnego, zostaną przekazane drogą mailową oraz na spotkaniu, które odbędzie się w Ornontowicach.

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Grafika przedstawiająca mapę z inwestycjami Kolejowymi Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2034.
Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z sytuacją wywołaną stanem epidemii COVID-19, zapowiadana na koniec czerwca br. publikacja raportu z konsultacji projektu dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nastąpi do 31 sierpnia 2020 r.
www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Kwitnące bzy

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców, jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, na posesjach których dotychczas nie nasadzono bzów, do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania, na przygotowanym druku dostępnym poniżej lub w portierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są także posesje, na których nasadzone w latach wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego wykonaniem zajmie się firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w tym temacie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32 33 06 237.

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Grafika przedstawiająca nagroda im. Aliny Margolis-Edelman.

4 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności.

Szczegóły naboru w załączniku.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz mogą samodzielnie złożyć wniosek. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jest dostępny wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego dokumentu. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. – Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, czyli m.in. umowa zlecenia musiała być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie mogła dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie epidemii koronawirusa. Dodatkowo ważnym warunkiem wymaganym do otrzymania świadczenia jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli dla wniosków składanych w sierpniu nie może on przekraczać kwoty 15 994,41 zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zatem jeśli ktoś ma gdzieś nawet niewielką część etatu i wykonywał umowę zlecenie – to w tej sytuacji nie można liczyć na postojowe.

Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w sierpniu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w lipcu, a gdy będzie składany we wrześniu – to z sierpnia.

Do 5 sierpnia oddziały ZUS w województwie śląskim zrealizowały ponad 283 tys. wypłat świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę przekraczającą 555 mln zł. Rybnicki oddział ZUS wypłacił ponad 50 tys. świadczeń na sumę przekraczającą 99 mln zł. Zakład zrealizował 100 proc. wniosków o pierwszą wypłatę oraz 94 proc. wniosków o kolejną wypłatę. Łączne wsparcie udzielone przez ZUS świadczeniobiorcom i przedsiębiorstwom w związku z epidemią koronawirusa wynosi 21 mld zł.

Informujemy, że lipcowy numer „Głosu Ornontowic” numer 7/2020 (219) dostępny jest od dziś, to jest od 6 sierpnia również w wersji cyfrowej.

Można w nim przeczytać między innymi o nowych wariantach linii kolejowych kolei dużych prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego, wizycie w Ornontowicach Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka oraz o zakończonej renowacji dachu wieży naszego kościoła.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.

Zapraszamy do lektury.

Okładka "Głosu Ornontowic" nr 7/2020 (219).

Do góry