Aktualności

W związku nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz uchwałami Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. (Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XIV/127/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice), informujemy, iż od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25 zł dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 24 zł dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 24 zł dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że wprowadzono nowy druk Deklaracji, który zamieszczamy poniżej.

O nowych stawkach i opłatach mieszkańcy zostaną poinformowani w zawiadomieniach, które będą dostarczone przez pracowników urzędu w dniach od 23 do 31 stycznia br.

Pracownicy przekażą mieszkańcom ulotki dotyczące podstaw kompostowania jak i zasad segregacji oraz wzór nowej Deklaracji, którą należy wypełnić w przypadku kompostowania.

Wszelkich informacji udziela Referat Komunalny pod nr tel. 32 3306235 lub 32 3306236.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Ornontowice, zaniepokojonymi narastającą ilością wstrząsów/tąpnięć na obszarze Ornontowic oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom informujemy, że władze Gminy Ornontowice podjęły następujące działania: 

– Wójt Gminy – Marcin Kotyczka wystosował pismo do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” celem uzyskania informacji wyjaśniających ww. zdarzeń;

– Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła wystosował pisma do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” oraz Wyższego Urzędu Górniczego z zaproszeniem ich przedstawicieli na najbliższą sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 30.01.2020 r.

Po uzyskaniu stosownych odpowiedzi i wyjaśnień będziemy mieszkańców na bieżąco informować.

Wójt Gminy Marcin Kotyczka

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek), o godz. 9:00 w budynku MOK w Orzeszu.

Zapisy i kontakt pod nr tel. 509 372 394; e-mail: a.kijas@odr.net.pl

Koszt szkolenia: 90 zł od osoby.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia ważnego przez 5 lat.

Kontynuując wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc luty 2020 r. do dnia 30 stycznia 2020 r. można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 113) w celu zakodowania przejazdów.

Karty po zakodowaniu będzie można odbierać w Urzędzie Gminy
3 lutego 2020 r. od godz. 7.00.

Zniżka przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat, dojeżdżających poza teren Gminy Ornontowice. Dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej usługa nie zostanie wykupiona ze względu na uruchomienie bezpłatnej komunikacji gminnej obsługującej teren gminy.

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.

Choć nazwy – ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne – mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Wbrew pozorom te pojęcia są często mylone i błędnie definiowane. Niewiedza może sporo kosztować. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie. Natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia.

WIĘCEJ: Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe

 

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania pn. „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” – firma ECO SOLAR Sp. z.o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Wszeradów 2.

Powyższa firma obsługuje tylko 81 beneficjentów projektu.

Wszystkie inne firmy kontaktujące się z mieszkańcami w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych nie są związane w żaden sposób z Gminą Ornontowice.

Do góry